زیباترین نوشته های عاشقانه

زیباترین نوشته های عاشقانه

سیا ه می نویسم تا ناخوانده بماند میان این همه سیاهی

به نام خدایی که در این نزدیکی است…


تو را منتظرند

در دور دست ها تو را منتظرند …

می دانم شهزاده ای ، آزاده ای ، اسیر قلعه دیوان …

واینطرف کسی

به حیله جادو در بند است، گرفتار و چشم براه که فریادرسی می آید و به صدای هر پایی سر از گریبان تنهایی غمگینش بر می دارد که، کسی می آید

و او خریدار توست نیازمند توست و آن منم .

ای غزل، غزل های دل من

همه جا زیباترین گلهای معطر از باغهای بهشت و صحراهای اساطیر خواهم  چید و برایت دسته گلی خواهم بست …

به امید تقدیمش