احساس تنهایی

به شانه ام زدی که تنهایی ام را تکانده باشی

به چه دل خوش کرده ای؟

تکاندن برف از شانه های آدم برفی؟!