وقتی خواستم زندگی کنم راهم را بستند وقتی که عاشق شدم گفتند گناه است وقتی که گریه کردم

گفتند دیوانگی است وقتی سکوت کردم گفتند عاشقانه است . حال دیگر نمی دانم چه بگویم اگر

بخواهم آنچه در سرم است بنویسم کتابها می شود اگر بخواهم آنچه در دل دارم برایت بنویسم

ورق­ها می شود اما اگر آنچه در قلبم است بنوسم دو کلمه بیشتر نمی شود:

دوستت دارم.....

اما افسوس