دلنوشته های زیبا

چشم هایم را قربانت میكنـم شایـد بی واسطـه بیـایی دست هایت آشیــانه مهـر شـود .


 روزها را اگـر به یـاد تو نباشـم چگـونه سر شونـد و شبها را  اگـر به یـاد تو نخوابم چقـدر تاریكـم .


 می دانی ، گنجشكهـا هم عاشـق می شونـد وگـرنه هـر صبح  بـرای كـه بـال می گشـاینـد؟


 آسمان هم باید عاشـق باشـد كه این چنیـن بی مضایقـه می بـارد .


 بگـذار بی پرده سخن بگویم ، بگذار آنقـدر از تو پر شـوم كه دیگر جایـی برای خودم نماند

...


چه می شود همه اش تو باشی و همه اش نام تو باشد


 اصلا اگر تو نباشی مگر بودن من معنـا 


می دهد ؟

گاهی وقت ها كـه  به دلـم سرك میـكشم می بینـم كه تویی ، فقط تو، "ساكن این شهر ویران" .

 

نمی دانم ، نمی دانم چرا اینقدر برایم بزرگی و من چرا اینقـدر به مهربانیـت عاشقـم .

 

حرف های تنهایی ام اگر به گوش تو نرسد چقـدر بیچـاره ام  و ایـن سیـاه مشـق غـم آلـودم را اگـر


 تو نخـوانی چـه كـس بخـواند .

 

به خاطر تو هم كه شده آنقدر می نویسم كه دستهایم از كار بیفتند و چشم هایم خاموش شوند.

 

راستی ،اگر ابرها نبارند چه به روز گلها می آید و ستاره ها اگر نباشند به كدامین روشنایی


 بایستی كه دل بست ،


 همیشه باید یك چیز عزیز باشد ، یك حضور بزرگ ، یك حس خوب كه بهانه اش بمانی ،


 همیشه باید یك چیزی باشد كه نگهت دارد 


 چیزی مثل محبت ، عاطفه ، دوستی ، عشـق ، ...


 وگر نه ؛


"هیچ كس در زادگاهش نمی ماند"


 ومن ایمان دارم كه تو برایم همان چیز بزرگ وعزیزی واز هوای توست كه تنفس می كنم،


  نمی دانم كجایی ، چطوری ، اما اگر تو همان منجی باشی ، اگر همان نوری باشی كه پشت


 شبم را میشكند،اگر تو همانی باشی كه در خوبیت شك ندارم ،


 چقدر دیدنت را مشتاقم. 


دستگاه طراحی روی ناخن ،دی نایل مجیک

diy nail magic

ست کامل طراحی روی ناخن