دلنوشته های زیبا

دلنوشته های زیبا

اگر میدانی در این جهان كسی هست كه با دیدنش رنگ رخسارت تغییر میكند

 و صدای قلبت آبرویت را به تاراج میبرد

مهم نیست كه او مال تو باشد

...


 
مهم این است 
كه فقط باشد

 زندگی كند، لذّت ببرد و نفس بكشد 

و تو هستی 

كه با دیدنت رنگ رخسارم تغییر می كند 

و صدای قلبم آبرویم را به تاراج می برد 

 پس  دوستت دارم  ای  بهترینم

  مهم این است كه تو فقط باشی 

 زندگی كنی و نفس بكشی

 حتی اگر 

مال من نباشی 


آدم برفی