دلتنگی و دلتنگی

دلتنگی


دلم برای كسی تنگ است كه زیبایی روح را می ستاید

  مهربانی را دوست دارد 

 گذشت را می فهمد

...


  سادگی را زیور می داند

  وفا را گوهر

  دلم برای كسی تنگ است كه چشمان خیس از اشك را می بوسد

  و با سرانگشت مهربانش آبی آسمان را نشانم می دهد

 ***

 تقدیم به كسی كه به  خاطرش ،هستم

 

آدم برفی