عشق ریایی

عشق ریایی

چه مشکل کرده ای , این
- همنوایی

چه با من گفتگو کردی تو بسیار
گمان هرگز نکردم ,
- بی وفایی
...چه خوارم کرده ای نزد رقیبان
ز خاطر برده ای , ان
- اشنایی

نشستم بی تو , در بستی چه اسان
نه امیدی , که روزی در ,
- گشایی

نه پنداری که چون رفتی ز پیشم
سر کویت , نشینم تا
- بیایی

مرا تنها نشستن کنج خلوت
بود خوشتر , از این عشق
- ریایی