نوشته های عاشقانه زیبا

عکس رومانتیک

دوست دارم بر شبم مهمان شوی

بر کویر تشنه چون باران شوی


دوست دارم تا شب و روزم شوی

نغمه ی این ساز پر سوزم شوی

...


دوست دارم خانه ای سازم ز نور

نام تو بر سردرش زیبا ز دور


دوست دارم چهره ات خندان کنم

گریه های خویش را پنهان کنم


دوست دارم بال پروازم شوی

لحظه ی پایان و آغازم شوی


دوست دارم ناله ی دل سر دهم

یا به روی شانه هایت سر نهم


دوست دارم لحظه را ویران کنم

غم ، میان سینه ام زندان کنم


دوست دارم تا ابد یادت کنم

با صدایی خسته فریادت کنم


دوست دارم با تو باشم هر زمان

گر تو باشی،من نبارم بی امان