دلتنگیو باز دلتنگی

دلتنگی شب


دلم برای تو که نه, ولی برای روزهای با هم

بودنمان تنگ شده

برای تو که نه , ولی برای " مواظب خودت باش "

گفتنت تنگ شده

...


برای تو که نه , ولی برای دستانی که دستامو

میگرفت تنگ شده

برای تو که نه , ولی برای دلی که نگرانم می شد

تنگ شده ...

 

راستش برای اینها که نه,اما چرا ،

دلم

خیلی برات تنگ شده

.....

..

آدم برفی