زندگی زیباست ...
دلنوشته های عاشقانه
همیشه ازین روز میترسیدم
اما تو خود خوب میدانی که تنهایی من تمامی ندارد 
و تو برای دل من آمدنی نیستی
و اینها همه خواب و خیال و رویایی بیش نبود
اگر قرار به آمدنی بودی تا به امروز آمده بودی 
و پایانی بودی برای تمام شبهای بی کسی ام
روزهای سختی را پشت سرگذاشتم ،  
با دلی مهربان پیش خواهم رفت
***
اما حال میدانم که دیگر کسی را ندارم که منتظرش بمانم 
و  هرروز و هرشبم را به انتظارش تمام کنم.


زندگی زیباست 
زشتی‌های آن تقصیر ماست
در مسیرش هرچه نازیباست
آن تدبیر ماست


ماساژور