به این عکس دختر به مدت 30 ثانیه نگاه کنید و بلافاصله به دیوار سفید نگاه کرده و پلک بزنید
عجیب نیست ؟

عکس دختر
خرید آبپاش خانگی ، کارواش جادویی ماشین EZ Jet Water

http://buy-tvmarket.com/wp-content/uploads/2013/03/%D8%A2%D8%A8%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C.jpg