شعر شاعران معروف دربارهخال صورت


شعر شاعران معروف درباره خال

حافظ :

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا را
ادامه مطلب