پرسیدم….. ، چطور ، بهتر زندگی کنم ؟


 با کمی مکث جواب داد

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

و بدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .

شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن .

زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی .


ادامه مطلب