به نام ستاره ی شب تاریکم 

ستاره شب

یک شب خوب تو آسمون یک ستاره چشمک زنون 

خندیدو گفت کنارتم تا آخرش تاپای جون


ستاره ی قشنگی بود آروم و نازو مهربون  

ستاره شد عشق منو منم شدم عاشق اونادامه مطلب