زیباترین نوشته های عاشقانه

زیباترین نوشته های عاشقانه

سیا ه می نویسم تا ناخوانده بماند میان این همه سیاهی

به نام خدایی که در این نزدیکی است…ادامه مطلب